Parlagfű mentesítés

FELHÍVÁS
Kailinger Ildikó Törökbálint jegyzője

Tisztelt Ingatlan-tulajdonosok!
Köszönetet mondok mindazoknak, akik az ingatlanuk parlagfű-mentesítését már elvégezték.
Akik viszont e kötelezettségüknek még nem tettek eleget, azok figyelmét felhívom arra, hogy június 30-ával lejár a védekezésre biztosított türelmi idő!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése ugyanis kimondja: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezéstbelterületen a jegyző, külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.
A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik.Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül soraz élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján. Ezérta közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja a növény- és talajvédelmihatóságnak, amely jogosulta növényvédelmi bírság kiszabására. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet.A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a bírságon túlavele szemben elrendelt közérdekű védekezéssel — ide értve az elrendeléssel és a végrehajtássalösszefüggésben felmerült költségeket is — kapcsolatosan felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. A bírság és a költség köztartozásnak minősül, ezért az adóhatóság által behajtható.
Kérem az érintett Ingatlan-tulajdonosokat, hogy a védekezési kötelezettségüknek tegyenek eleget! Külön is figyelmükbe ajánlom, hogy e fentebb már említett 2008. évi XLVI. törvény. 17. § (4) bekezdése értelmében nem elégséges június 30-ig a kaszálást elvégezni, hanem azt követően a vegetációs időszak alatt mindvégig tisztán is kell a területet tartani.

Kailinger Ildikó Törökbálint jegyzője